Our pledge in support of regenerative ocean farming

Aktion Österbotten

Aktion Österbotten är en LAG- och FLAG-organisation med starka känslor för det hav ur vilket vårt landskap och själva marken vi står på har vuxit upp. Havet är vår livsnerv och vi vill att kommande generationer ska ha friska hav med livskraftiga ekosystem som uppfyller både mänskliga och biologiska behov. Genom vår utvecklingsstrategi strävar vi efter att göra förhållandet till havet och dess ekosystem till ett kollektivt ansvar som genomsyrar alla nivåer i våra kustsamhällen. Vi testar och utvecklar modeller för regenerativt vattenbruk i våra kustvatten med extremt låg salthalt. I detta syfte fokuserar vi på odling av sötvattensmusslor och flytande odlingsbäddar med växter som kan användas för både livsmedel och andra ändamål, samtidigt som näringsämnen fångas upp och den biologiska mångfalden ökar.

About us

Aktion Österbotten r.f. fungerar som utvecklingsmotor för organisationer, föreningar och företag i Österbotten, Finland. Som lokal aktionsgrupp för både landsbygd (LAG) och fiske (FLAG) vill vi skapa hållbara och livskraftiga lokalsamhällen samt fungera som en brobyggare; mellan stad och landsbygd, över språk- och kulturgränser, samt till andra regioner.

Inom den blåa sektorn består verksamheten av att aktivera till utveckling samt bevilja projektfinansiering för den lokala fiskerisektorn, vattenbruket och miljöåtgärder inom ramarna för Fiskeleader Kustaktionsgruppen. Aktion fungerar även som administratör för det nationella innovationsprogrammet Blue Products 3.0 samt fungerar som kontaktorganisation i Finland och samarbetspart i projekten Cool Blue Nordic (Horizon) samt Cool Blue Baltic (EMFAF).

Aktion Österbotten, Finland
Contact person: Jonas Harald

Share this pledge