Our pledge in support of regenerative ocean farming

Marinreparatørene

Vi vil være en katalysator for etablering av marine nyttehager i vårt arbeidsområde, Oslofjorden, og ellers langs Norskekysten. Vi vil være en kunnskapshub og en organisasjon for multitrofisk regenerativt havbruk i hele Norge.
Vi vil arbeide for et tilpasset regelverk for smidigere etablering av regenerative anlegg, og for at det legges til rette for småskala næringsvirksomhet basert på dette.
Vi vil aktivt spre kunnskap og tilrettelegge for undervisning rundt en ny og bedre, morsommere og mer bærekraftig måte å bruke havet på, og arbeide sammen med restaurantbransjen og andre, for å få lavtrofiske marine arter på norske middagsmenyer.
Vi vil arbeide for å utforske, utvikle og dokumentere multitrofiske, regenerative anlegg som et virkemiddel for å reparere skadde marine økosystemer.

About us

Marinreparatørene er en ideell organisasjon som jobber med konkrete miljøprosjekter lokalt i Indre Oslofjord som har til hensikt å bedre tilstanden til de marine økosystemene i fjorden. Prosjektene spenner over et bredt spekter fra opprydding, formidling, til vern og marin restaurering.
Felles for alt vi gjør er at det er kunnskapsbasert og gjennomføres i tett samarbeid med fagmiljøene.
Vår rolle er å utarbeide, og gjennomføre og legge til rette for spredning av offensive restaureringstiltak, og fremme en ny og bærekraftig tilnærming til fjorden. Regenerativt havbruk er en sentral del av dette, og vi satser tungt på å bygge opp kompetanse og kapasitet til å kunne bistå oppstart av marine nyttehager både i vårt primære satsingsområde, Indre Oslofjord, men også i resten av Norge.

Marinreparatørene, Norway
Contact person: Lars Dalen

Share this pledge