Our pledge in support of regenerative ocean farming

Under Ytan

Under Ytan vill att Östersjön ska må bra. Genom att öka den biologiska mångfalden skapar vi bättre förutsättningar för djur och växter i vårt hav. Bolaget arbetar enligt en regenerativ affärsmodell, vilket innebär att vi återställer mer än vi förbrukar.

About us

Vi fokuserar på odling och odlingstekniker för makroalger från Östersjön och dess användning som livsmedel och andra produkter. Vi stärker ekosystemen och minskar övergödningen i Östersjön genom odling och användning av makroalger, mollusker och andra arter som en restaureringsmetod för att stärka livsmiljöer.

Under Ytan, Finland
Contact person: Joel Lindholm

Share this pledge