Manifests par jūras atjaunojošo sugu audzēšanu

1. Mēs ražojam pārtiku

Mēs esam sev izvirzījuši galveno uzdevumu apvienot pārtikas audzēšanu ar aktīvu jūras vides atjaunošanu. Mūsu kultūraugi, augot, sniedz ekosistēmas pakalpojumus, piemēram, barības vielu absorbciju, bioloģiskās daudzveidības palielināšanu, oglekļa dioksīda saistīšanu un citas cilvēka izraisītās vides kaitējuma mazināšanas formas. Mums šie pakalpojumi vienmēr ir tieši saistīti ar pārtikas audzēšanu, kā arī ar daudziem citiem mūsu novākto augu un dzīvnieku praktiskajiem izmantošanas veidiem.

2. Mēs audzējam atbilstoši ekosistēmu nosacījumiem

Mūsu audzēšana balstās jau uz esošajiem resursiem, kas ir raksturīgi mūsu audzēšanas teritorijā. Mēs neizmantojam mēslošanas līdzekļus, zāles vai jebkādas mākslīgas augu vai kaitēkļu apkarošanas metodes. Mēs jūras videi nepievienojam neko, izņemot sugu augšanai nepieciešamo aprīkojumu, un mēs audzējam tikai vietējās sugas, lai atbalstītu vietējo ģenētisko daudzveidību.

3. Mēs veicam audzēšanu dažādos barības ķēdes līmeņos

Mēs tiecamies vienlaikus audzēt dažādas sugas, kas savstarpēji labvēlīgi ietekmē viena otru. Pieņemot audzēšanu dažādos barības ķēžu līmeņos kā ideālu, mēs cenšamies pretoties monokultūrai un aktīvi veicināt veselīgas jūras ar bagātu bioloģisko daudzveidību. Mūsu pieeja uzsver dažādu sugu un barības ķēžu līmeņu savstarpējo saistību, lai radītu ilgtspējīgākas un noturīgākas jūras ekosistēmas.

4. Mēs cīnāmies pret klimata pārmaiņām

Mūsu audzēšana atbalsta pārtikas sistēmu dekarbonizāciju, padarot patērētājiem pieejamas augstas kvalitātes, klimatam draudzīgas sastāvdaļas, tādējādi aizstājot pārtikas produktus ar augstu oglekļa nospiedumu ar mazāk emisiju intensīvām alternatīvām. Mēs strādājam, lai nodrošinātu, ka visi mūsu ražošanas cikla posmi ir plānoti atbilstoši zemiem emisijas mērķiem un cenšamies pārdot pēc iespējas vairāk vietējam tirgum.

5. Mēs veidojam stabilus biznesa modeļus

Mēs apvienojam, kur iespējams, mūsu atjaunojošo audzēšanu ar citām ienākumus nesošām darbībām, piemēram, mazietekmes zveju, pārstrādi, izplatīšanu, izglītību un reģeneratīvo tūrismu. Šī pieeja ļauj veidot stabilākus biznesa modeļus, tā veicina vietējo ekonomiku un nodarbinātību, tādējādi nodrošinot mūsu piekrastes kopienu ilgtspējīgu attīstību.

6. Mēs aktīvi piedalāmies savās kopienās

Mēs esam par ciešu saikni ar kopienām, kuru apkārtnē notiek mūsu audzēšana. Mēs tiecamies izveidot pēc iespējas lielāku vietējo tirgu mūsu produktiem, un mēs cenšamies sadarboties un mācīties no vietējiem iedzīvotājiem, un veicināt jaunu zināšanu apmaiņu un veidošanu starp vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmumiem, skolām un sabiedrību kopumā. Mēs aktīvi iesaistāmies savās kopienās un veicinām jūras atjaunojošās kultivācijas domāšanu rajonos, kur tā vēl nav plaši pazīstama.

7. Mēs paplašināmies horizontāli, nevis vertikāli

Ņemot vērā jūras vidi un mūsu centienus radīt vietējas vērtības, mēs koncentrējamies uz mazu audzēšanas vietu izveidi, izvairoties no liela mēroga audzēšanas, lai neradītu negatīvu ietekmi uz vietējām jūras ekosistēmām. Izvēloties horizontālo izaugsmi kā mūsu attīstības ceļu, mēs strādājam pie plašākas ekonomijas sasniegšanas, daloties infrastruktūrā un apvienojot biomasu, lai samazinātu izmaksas un paplašinātu mūsu pieeju jauniem tirgiem.

8. Mēs paļaujamies uz zināšanām

Mūsu izpratne par jūras vidi un tās resursiem balstās uz zināšanām un zinātnisku pieeju datu vākšanā un lēmumu pieņemšanā. Tāpēc mēs labprāt sadarbojamies ar zinātniskajiem institūtiem, kas var palīdzēt uzraudzīt jūras vidi, nepārtraukti pielāgot mūsu attīstības virzienu un pieņemt pareizos lēmumus. Mēs dāsni dalāmies ar savām zināšanām, lai atjaunojošā pieeja varētu izplatīties vietējās kopienās un plašāk pasaulē, kuras daļa mēs esam un vēlamies būt par paraugu.

cool-blue-future-ocean-underwater-01

Manifesta pamatojums

Manifesta pamatojums

Nesamērīgi liels cilvēku izraisītais spiediens kā, piemēram, barības vielu noplūde, iznīcinātās dzīvotnes, jūras paskābināšanās un pārmērīga savvaļas zivju krājumu izmantošana, turpinās jau pārāk ilgi. Nākotnē nepieciešama jūras pārtikas ražošana, kas ietu roku rokā ar degradēto jūras ekosistēmu aktīvu atjaunošanu un sāktos ar to, ka cilvēks eksistē kā daļa no dabas nedalāmā un sarežģītā savstarpējo ietekmju tīkla. Mēs jau esam pāri tam punktam, kur ir pietiekami veikt pēc iespējas mazāku kaitējumu. Pārtikas ražošanas loģika jūras vidē ir jāmaina. Vairs nav pieņemama negatīvā ietekme. Nulles ietekme vairs nav pietiekama.

Mūsu redzējums par jūras pārtikas ražošanas nākotni

Mēs esam jūras kopienas dārzi, jūras vides uzņēmēji, vietējie uzņēmumi, universitātes, zvejnieki un ieinteresētās organizācijas ar kopīgu vadošo ideālu un vienotu redzējumu par nākotni. Tajā vienmēr mēs dodam vairāk atpakaļ jūras videi, nekā mēs no tās ņemam. Ņemot vērā šo redzējumu, mēs esam formulējuši astoņus kopīgus transformējošus principus jūras atjaunojošo sugu audzēšanai un novākšanai nākotnē. Šie principi atbilst ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem, kas nozīmē, ka jebkurai atjaunojošai audzēšanas iniciatīvai ir jālīdzsvaro vides un sociālās ilgtspējas apsvērumi veselīgas un ilgtspējīgas ekonomikas kontekstā.

Mūsu jūras atjaunojošās kultivācijas definīcija

Jūras atjaunojošo sugu audzēšanu jeb jūras atjaunojošo kultivāciju mēs saprotam kā pārtikas jūras sugu audzēšanu tādā veidā, ka šī saimniekošana kopumā sniedz pozitīvu ietekmi uz apkārtējām jūras ekosistēmām.

Sistēma reģeneratīvai okeāna lauksaimniecībai

Mūsu draugi no C-Faarer ir izveidojuši saskaņotu sistēmu, lai palīdzētu mums visiem labāk izprast, kas ir reģeneratīvās okeānu lauksaimniecības būtība. Šeit jūs atradīsiet - līdztekus citām aizraujošām lietām - pārskatu par reģeneratīvās okeāna lauksaimniecības priekšrocībām un reģeneratīvajām metodēm.

Lasiet vairāk un lejupielādējiet pilnu dokumentu šeit