Manifest for regenerativt havbruk

1. Vi produserer mat

Vår primære oppgave er å kombinere produksjon av marin mat med aktiv regenerering av det marine miljøet. Mens avlingene våre vokser, tilbyr de økosystemtjenester som opptak av næringssalter, økt biologisk mangfold, binding av karbondioksid og motvirker andre former for menneskeskapte miljøskader. Men for oss er disse tjenestene alltid direkte knyttet til dyrking av mat så vel som de mange andre praktiske bruksområdene for våre høstede avlinger.

2. Vi dyrker på økosystemets egne premisser

Dyrkingen vår baseres på eksisterende ressurser som er hjemmehørende i dyrkingsområdene våre. Vi bruker ikke gjødsel, legemidler eller kunstige metoder for ugress- eller skadedyrbekjempelse. Vi tilfører ingenting til det marine miljøet bortsett fra dyrkingsutstyret som trengs for at avlingene våre skal vokse, og vi dyrker utelukkende lokale arter for å støtte det lokale genetiske mangfoldet.

3. Vi driver multitrofisk dyrking

Vi tar sikte på å dyrke en rekke forskjellige arter samtidig som de gjensidig nyter godt av hverandre. Ved å omfavne multitrofisk dyrking som et ideal, ønsker vi å motvirke monokultur og aktivt bidra til å fremme et sunt hav med rikt biologisk mangfold. Vår tilnærming understreker sammenhengen mellom forskjellige arter og trofiske nivåer for å skape mer bærekraftige og motstandsdyktige marine økosystemer.

4. Vi motvirker klimaendringer

Dyrkingen vår støtter avkarbonisering av matsystemer ved å gjøre tilgjengelig høykvalitets, klimavennlige ingredienser for forbrukere. På denne måten erstatter vi matvarer med høyt karbonavtrykk med mindre utslippstunge alternativer. Vi jobber for å sikre at alle deler av produksjonssyklusen vår planlegges i henhold til et lavutslippsmål, og vi har som mål å selge så mye som mulig gjennom lokale kanaler.

5. Vi skaper solide forretningsmodeller

Vi kombinerer, der det er mulig, vår regenerative dyrking med andre inntektsbringende aktiviteter som skånsomt fiske, foredling, formidling, utdanning og regenerativ turisme. Denne tilnærmingen muliggjør mer robuste forretningsmodeller, øker lokal verdiskapning og bidrar til å sikre lokal sysselsetting og dermed fremtiden for kystsamfunnene våre.

6. Vi tar aktiv del i lokalsamfunnene våre

Vi legger vekt på å være forankret i lokalsamfunnene rundt dyrkingsområdene våre. Vi ønsker å selge så mye som mulig av produktene våre lokalt, og vi jobber for å samarbeide med, lære av og bidra til kunnskapsbygging blant lokalbefolkning, bedrifter, skoler og sivilsamfunnet generelt. Vi engasjerer oss aktivt i lokalsamfunnene og fremmer havforståelse og regenerativ tenkning på områder der dette ennå ikke er bredt akseptert.

7. Vi skalerer ut, ikke opp

Av hensyn til det marine miljøet og for å sikre lokal verdiskapning, jobber vi for å etablere mange små dyrkingsanlegg i stedet for noen få store. Dermed unngår vi risikoen for negative effekter på lokale marine miljøer. Med utskalering som vår utviklingsvei arbeider vi for å oppnå stordriftsfordeler ved å dele infrastruktur og kombinere biomasse for å redusere kostnader og åpne nye markeder.

8. Vi baserer oss på kunnskap

Vår forståelse av det marine miljøet og dets ressurser er basert på kunnskap og vitenskapelige tilnærminger til datainnsamling og beslutningstaking. Vi samarbeider derfor gjerne med kunnskapsinstitusjoner som kan hjelpe oss med å overvåke det marine miljøet, justere kursen vår kontinuerlig og ta de riktige valgene. Vi deler raust våre innsikter slik at den regenerative tilnærmingen kan spre seg videre i lokalsamfunnene og i hele verden, som vi er en del av og ønsker å være rollemodeller for.

cool-blue-future-ocean-underwater-01

Bakgrunnen for manifestet

Bakgrunnen for manifestet

Omfattende menneskelig påvirkning, som utslipp av næringsstoffer, ødelagte habitater, havforsuring og overfiske, har pågått altfor lenge. Fremtiden krever marin matproduksjon som går hånd i hånd med aktiv restaurering av nedbrutte marine økosystemer. Den må ta utgangspunkt i at mennesker er en del av naturen, innenfor et uløselig og komplekst nettverk av relasjoner. Vi har for lengst passert punktet der det er nok å gjøre minst mulig skade. Selve logikken for marin matproduksjon må snus på hodet. Negativ påvirkning er ikke lenger akseptabelt. Nullutslipp er ikke lenger nok.

Vår visjon for fremtidens marine matproduksjon

Vi er marine nyttehager, marine entreprenører, lokale bedrifter, universiteter, fiskere og interesseorganisasjoner med en felles ledetråd og en samlende visjon for fremtiden. Gjennom vårt havbruk skal vi alltid gi mer tilbake til det marine miljøet enn vi tar. Med dette i bakhodet har vi formulert åtte felles transformasjonsprinsipper for fremtidig regenerativ dyrking og høsting av marine vekster. Prinsippene følger FNs bærekraftsmål, noe som betyr at ethvert regenerativt dyrkingsinitiativ må balansere hensyn mellom miljømessig og sosial bærekraft i en kontekst med en sunn og frisk økonomi.

Vår definisjon av regenerativt havbruk

Vi forstår regenerativt havbruk som dyrking av spiselige akvatiske arter på en slik måte at det gir en netto positiv effekt på de omkringliggende marine økosystemene.

Et rammeverk for regenerativt havbruk

Våre venner i C-Faarer har satt sammen et sammenhengende rammeverk for å hjelpe oss alle med å forstå hva som ligger i kjernen av regenerativt havbruk. Her finner du - blant mye annet spennende - en oversikt over fordelene med regenerativt havbruk og regenerative metoder.

Les mer og last ned hele dokumentet her