Regeneracyjne rolnictwo morskie – nasz manifest

1. Produkujemy żywność

Naszym głównym zadaniem jest połączenie produkcji żywności ze środowiska morskiego z jego aktywną regeneracją. W miarę wzrostu upraw, oferują one usługi ekosystemowe, takie jak absorpcja składników odżywczych, zwiększenie bioróżnorodności, wiązanie dwutlenku węgla i inne formy łagodzenia wpływu człowieka na środowisko. Jednak dla nas te usługi są zawsze bezpośrednio związane z uprawą żywności oraz licznymi sposobami jej wykorzystania.

2. Produkcja żywności zgodna z uwarunkowaniami ekosystemów

Nasza produkcja opiera się na istniejących zasobach rodzimych dla naszych obszarów upraw. Nie używamy nawozów, farmaceutyków ani żadnych sztucznych metod kontroli chwastów lub szkodników. Do środowiska morskiego wprowadzamy jedynie niezbędny sprzęt do uprawy i uprawiamy wyłącznie rodzime gatunki, aby wspierać lokalną różnorodność genetyczną.

3. Praktykujemy uprawę wielotroficzną

Dążymy do jednoczesnej uprawy różnych gatunków, które wzajemnie się wspierają. Przyjmując ideę uprawy wielotroficznej, staramy się przeciwdziałać monokulturze i aktywnie przyczynić się do wpierania zdrowia wód morskich z bogatą bioróżnorodnością. Nasze podejście podkreśla powiązania między różnymi gatunkami i poziomami troficznymi, aby tworzyć bardziej zrównoważone i odporne ekosystemy morskie.

4. Przeciwdziałamy zmianom klimatu

Nasza produkcja wspiera dekarbonizację systemów żywnościowych, udostępniając konsumentom wysokiej jakości składniki i produkty przyjazne dla klimatu, zastępując w ten sposób produkty żywnościowe o wysokim śladzie węglowym mniej emisyjnymi alternatywami. Dążymy do tego, aby wszystkie etapy cyklu produkcyjnego były planowane przy zachowaniu niskiej emisyjności procesów, a także staramy się prowadzić sprzedaż głównie przez lokalne kanały dystrybucji.

5. Tworzymy trwałe modele biznesowe

Jeśli to możliwe, uprawy łączymy z innymi działaniami generującymi dochody, takimi jak małoskalowe rybołówstwo, przetwórstwo, edukacja i turystyka regeneracyjna. Takie podejście umożliwia tworzenie bardziej stabilnych modeli biznesowych, zwiększa lokalne tworzenie wartości dodanej i wspiera lokalne miejsca pracy, a tym samym przyszłość społeczności przybrzeżnych.

6. Aktywnie uczestniczymy w naszych społecznościach

Kładziemy nacisk na bycie głęboko zakorzenionym w społecznościach otaczających nasze uprawy. Dążymy do jak największego lokalnego rynku dla naszych produktów i dlatego przez współpracę i spotkania staramy się przyczyniać do budowania wiedzy wśród lokalnych mieszkańców, firm, szkół i szeroko pojętego społeczeństwa obywatelskiego. Aktywnie angażujemy się w nasze społeczności i promujemy wiedzę o morzu oraz myślenie regeneracyjne, szczególnie tam, gdzie nie zdobyły one jeszcze szerokiej akceptacji.

7. Rozproszenie zamiast skumulowanego wzrostu upraw

Z uwagi na szacunek do środowiska morskiego i naszą ambicję lokalnego tworzenia wartości, dążymy do ustanowienia małoskalowych miejsc upraw, ale rozproszonych w dużej liczbie. W ten sposób unikamy ryzyka negatywnego wpływu na lokalne środowiska morskie. Przyjmując rozproszenie upraw jako naszą ścieżkę rozwoju, dążymy do osiągnięcia efektu skali poprzez dzielenie się infrastrukturą i łączenie biomasy w celu obniżenia kosztów oraz wejścia na nowe rynki zbytu.

8. Polegamy na wiedzy

Nasze rozumienie środowiska morskiego i jego zasobów opiera się na wiedzy i naukowych podstawach do zbierania danych i podejmowania decyzji. Chętnie współpracujemy z przedstawicielami sektora wiedzy, którzy mogą nam pomóc w ciągłym monitorowaniu środowiska morskiego, dostosowywaniu naszych celów i podejmowaniu właściwych decyzji. Szczodrze dzielimy się naszymi spostrzeżeniami, aby podejście regeneracyjne mogło się rozprzestrzeniać w lokalnych społecznościach i na całym świecie, którego jesteśmy częścią i chcemy być dla niego wzorem.

cool-blue-future-ocean-underwater-01

Geneza manifestu

Geneza manifestu

Presja człowieka na środowisko morskie poprzez spływ nadmiaru nawozów z pól uprawnych, niszczenie siedlisk, zakwaszenie wód i nadmierną eksploatację zasobów rybnych trwa zbyt długo. Przyszłość wymaga od nas produkcji żywności morskiej, która będzie szła w parze z aktywną odbudową zdegradowanych ekosystemów morskich, ponieważ ludzie są częścią natury poprzez złożoną sieć wzajemnych relacji. Osiągnęliśmy już dawno etap, w którym minimalizacja szkód nie jest wystarczająca dla odbudowy ekosystemów morskich. Logika produkcji żywności morskiej musi zostać odwrócona. Negatywny wpływ nie jest do zaakceptowania. Nawet zerowy wpływ emisji nie jest już wystarczający.

Nasza wizja przyszłej produkcji żywności morskiej

Jesteśmy wspólnotami ogrodów morskich, przedsiębiorcami sektora morskiego, lokalnymi firmami, uniwersytetami, rybakami i organizacjami interesariuszy ze wspólną, jednoczącą wizją przyszłości, gdzie w każdej chwili poprzez naszą produkcję na morzu oddajemy naturze morskiej więcej, niż od niej bierzemy. Mając to na uwadze, sformułowaliśmy osiem wspólnych zasad dla przyszłej regeneracyjnej uprawy i zbioru plonów morskich. Zasady te są zgodne z celami zrównoważonego rozwoju ONZ, co oznacza, że każda inicjatywa regeneracyjnej uprawy musi równoważyć aspekty ekologiczne i społeczne w kontekście zrównoważonej gospodarki.

Nasza definicja regeneracyjnego rolnictwa morskiego

Regeneracyjne rolnictwo morskie rozumiemy jako uprawę jadalnych gatunków wodnych w taki sposób, aby miała ona pozytywny wpływ na otaczające ekosystemy morskie.

Ramy dla regeneracyjnego rolnictwa oceanicznego

Nasi przyjaciele z C-Faarer stworzyli spójne ramy, które pomogą nam wszystkim lepiej zrozumieć, co leży u podstaw regeneracyjnego rolnictwa oceanicznego. Tutaj znajdziesz - oprócz innych ekscytujących rzeczy - przegląd korzyści płynących z regeneracyjnego rolnictwa oceanicznego i metod regeneracyjnych.

Przeczytaj więcej i pobierz pełny dokument tutaj