Manifest for regenerativ havdyrkning

1. Vi frembringer mad

Vores opgave er at kombinere produktion af mad fra havet med aktiv genopretning af havets økosystemer. Mens vores afgrøder vokser, tilbyder de økosystemtjenester som optag af næringsstoffer, øget biodiversitet, binding af CO2 og andre former for afbødning mod menneskeskabte miljøbelastninger men for os er disse tjenester altid direkte forbundet med frembringelse af fødevarer og med de mange andre praktiske anvendelser, som vores afgrøder har.

2. Vi dyrker på økosystemernes egne vilkår

Vores dyrkning er baseret på de eksisterende ressourcer, der er naturligt forekommende i vores dyrkningsområder. Vi bruger ikke gødning, medicin eller kunstige metoder til ukrudts- eller skadedyrsbekæmpelse. Vi tilføjer intet til det marine miljø ud over det dyrkningsudstyr, der er nødvendigt for, at vores afgrøder kan vokse, og vi dyrker udelukkende hjemmehørende arter for at understøtte den lokale genetiske mangfoldighed.

3. Vi praktiserer multitrofisk dyrkning

Vi sigter mod samtidig at dyrke flere forskellige arter, der gensidigt gavner hinanden. Ved at have multitrofisk dyrkning som ideal søger vi at modvirke monokultur og aktivt bidrage til at fremme et sundt hav med rig biologisk mangfoldighed. Vores tilgang understreger sammenhængen mellem forskellige arter og forskellige trofiske niveauer og skaber mere bæredygtige og modstandsdygtige marine økosystemer.

4. Vi modvirker klimaforandringer

Vores dyrkning er med til at dekarbonisere fødevaresystemerne ved at gøre højkvalitets-, klimavenlige fødevarer tilgængelige for forbrugerne og på denne måde erstatte fødevarer med et højt CO2-aftryk med mindre udlednings-tunge alternativer. Vi arbejder på at sikre, at alle dele af vores produktionscyklus er planlagt i overensstemmelse med et lavemissionsmål, og vi stræber efter at afsætte så meget som muligt til lokale aftagere.

5. Vi skaber robuste forretningsmodeller

Vi kombinerer, hvor det er muligt, vores regenerative dyrkning med andre indtægtsdækkende aktiviteter såsom skånsomt kystfiskeri, forarbejdning, formidling, uddannelse og regenerativ turisme. Denne tilgang gør vores forretningsmodeller mere robuste, øger den lokale værdiskabelse og hjælper med at sikre lokal beskæftigelse og dermed fremtiden for vores kystsamfund.

6. Vi tager aktivt del i vores lokalsamfund

Vi lægger vægt på at være solidt forankret i de lokalsamfund, vi er en del af. Vi sigter mod det størst mulige lokale marked for vores produkter, og vi stræber efter at samarbejde med, lære af og bidrage til opbygningen af viden blandt lokale beboere, virksomheder, skoler og civilsamfundet som helhed. Vi engagerer os aktivt i vores lokalsamfund og fremmer havkundskab og regenerativ tænkning på områder, hvor det endnu ikke har vundet stor udbredelse.

7. Vi skalerer ud i stedet for op

Af hensyn til det marine miljø og på grund af vores ambition om at sikre lokal værdiskabelse, arbejder vi hen imod etablering af små havmarker i stort antal, og undgår dermed stor-skala dyrkning og risikoen for negativ påvirkning af de lokale marine miljøer, dette kan medføre. Med udskalering som udviklingsstrategi opnår vi stordriftsfordele ved at dele infrastruktur og kombinere biomasse for at reducere omkostninger og åbne nye markeder.

8. Vi baserer os på viden

Vores forståelse af havmiljøet og dets ressourcer er baseret på viden og videnskabelige tilgange til dataindsamling og beslutningstagning. Derfor samarbejder vi med vidensinstitutioner, der kan hjælpe os med at overvåge det marine miljø, løbende justere vores kurs og træffe de rigtige valg. Vi deler generøst vores indsigter, så den regenerative tilgang kan sprede sig yderligere i lokale samfund og ud i den større verden, som vi er en del af, og som vi ønsker at fungere som rollemodeller for.

cool-blue-future-ocean-underwater-01

Om manifestet

Baggrund for manifestet

I alt for lang tid har mennesket påvirket havet negativt ved at udlede næringsstoffer, ødelægge habitater, forsure verdenshavene og bedrive rovdrift på de vilde fiskebestande. Fremtiden kalder på en fødevareproduktion til havs, der går hånd i hånd med aktiv genrejsning af havets kriseramte økosystemer og tager udgangspunkt i, at mennesket eksisterer som en del af naturen inden for et uadskilleligt og komplekst væv af relationer. Vi er langt forbi det punkt, hvor det er tilstrækkeligt at gøre så lidt skade som muligt. Selve logikken skal vendes på hovedet. Negativ påvirkning er ikke længere acceptabel. Nul påvirkning er ikke længere tilstrækkeligt.

Vores vision for fremtidens marine fødevareproduktion

Vi er maritime nyttehaver, blå iværksættere, lokale virksomheder, universiteter, fiskere og interesseorganisationer med et fælles styrende ideal og en fælles vision for fremtiden, hvor vi til enhver tid giver mere tilbage til naturen end vi tager, og lader denne grundværdi være fundamentet for vores fødevareproduktion i havet. På den baggrund har vi formuleret otte transformative fælles principper for fremtidens regenerative dyrkning og høst af havets afgrøder. Principperne overholder FN's mål for bæredygtig udvikling, hvilket betyder, at ethvert regenerativt dyrkningsinitiativ skal afveje hensyn til miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

Vores definition af regenerativ havdyrkning

Vi forstår regenerativ havdyrkning som dyrkning af spiselige arter i havet på en sådan måde, at dyrkningen har en samlet nettovirkning på de omkringliggende marine økosystemer.

En konceptuel ramme for regenerativ havdyrkning

Vores venner i C-Faarer projektet har udarbejdet en sammenhængende begrebsramme, der gør det lettere for os allesammen at forstå, hvad regenerativ havdyrkning egentlig handler om. Her finder du blandt andet et overblik over fordelene ved regenerativ havdyrkning og regenerative dyrkningsmetoder.

Læs mere og hent hele dokumentet her