Manifest​ regenerativ havsbaserad odling

1. Vi producerar mat

Vår målsättning är att kombinera akvatisk livsmedelsproduktion med aktiv regenerering av den marina miljön. Vi fokuserar på att odla produkter för livsmedel och andra praktiska användningsområden. Samtidigt genererar odlingen även ekosystemtjänster såsom näringsupptag, ökad biologisk mångfald, bindning av koldioxid och begränsning av andra former av mänsklig påverkan.

2. Vi odlar på ekosystemens egna villkor

Vår odling baseras på de befintliga resurser som finns i våra odlingsområden. Vi använder inte konstgödsel, läkemedel eller kemikalier. Vi tillför inget till den marina miljön utöver den odlingsutrustning som behövs för att våra grödor ska växa, och vi odlar uteslutande inhemska arter för att stödja den lokala genetiska mångfalden.

3. Vi bedriver multitrofisk odling

Vi strävar efter att odla ett antal olika arter samtidigt som ömsesidigt gynnar varandra. Genom att anamma multitrofisk odling som ett ideal försöker vi motverka monokultur och aktivt bidra till att främja ett friskt hav med rik biologisk mångfald. Vår strategi betonar sambandet mellan olika arter och olika trofiska nivåer för att skapa mer hållbara och motståndskraftiga marina ekosystem.

4. Vi motverkar klimatförändringar

Vår odling bidrar till att minska koldioxidutsläppen i livsmedelssystemen genom att producera högkvalitativa, klimatvänliga grödor tillgängliga för konsumenterna. På så sätt ersätter vi livsmedel med ett högt koldioxidavtryck med bättre alternativ. Vi strävar efter att producera råvaror med låg klimatpåverkan samt sälja så mycket som möjligt genom lokala kanaler.

5. Vi skapar robusta affärsmodeller

Vi kombinerar, där det är möjligt, vår regenerativa havsodling med andra inkomstgenererande aktiviteter som småskaligt fiske, förädling, kunskapsöverföring och regenerativ turism. Detta tillvägagångssätt möjliggör mer robusta affärsmodeller, ökar det lokala värdeskapandet och bidrar till att säkra lokal sysselsättning och därmed framtiden för våra kustsamhällen.

6. Vi är delaktiga i våra lokalsamhällen

Vi lägger stor vikt vid att vara väl förankrade i lokalsamhällena. Vi strävar efter att skapa lokala marknader för våra produkter, öka samarbetet och bidra till kunskapsuppbyggnad bland lokalbefolkning, företag, skolor och i civilsamhället. Vi vill öka kunskapen runt havet och generativ havsodling.

7. Vi skalar ut snarare än skalar upp

Vår ambition är att etablera små odlingsplatser i stort antal, och undvika storskaliga odlingar som ökar risken för negativ påverkan på den marina miljön. Med utskalning snarare än uppskalning vill vi uppnå samarbetsfördelar i värdekedjan för att sänka kostnaderna och nå nya marknader.

8. Vi förlitar oss på kunskap

Vår förståelse för havsmiljön och dess resurser bygger på kunskap och vetenskapliga metoder. Vi samarbetar med kunskapsinstitutioner för att kontinuerligt kunna utveckla vår verksamhet i en hållbar riktning. Vi delar generöst med oss av vår kunskap så att regenerativ havsodling kan spridas vidare i lokalsamhällen och ut i världen, som vi är en del av och vill vara förebilder för.

cool-blue-future-ocean-underwater-01

Om manifestet

Bakgrund till manifestet

Omfattande mänsklig påverkan, såsom utsläpp av näringsämnen, förstörda livsmiljöer, havsförsurning och överexploatering av vilda fiskbestånd har pågått under alltför lång tid. Framtiden kräver livsmedelsproduktion från havet som går hand i hand med aktiv restaurering av förstörda havsekosystem och som utgår från att människan existerar som en del av naturen i ett komplext nätverk av relationer. Vi är långt förbi den punkt där det räcker med att göra så lite skada som möjligt. Själva logiken i den marina livsmedelsproduktionen måste vändas upp och ner. Negativ påverkan är inte längre acceptabel. Noll påverkan är inte längre tillräckligt.

Vår vision för livsmedelsproduktion från havet

Vi är marina kolonilottsföreningar, marina entreprenörer, lokala företag, universitet, fiskare och intresseorganisationer med ett gemensamt vägledande ideal och en enande vision för framtiden. Med våra havsodlingar vill vi ge mer tillbaka till havet än vad vi tar. Med detta i åtanke har vi formulerat åtta gemensamma principer för den framtida regenerativa odlingen i havet och dess skörd. Principerna följer FN:s globala miljömål för hållbar utveckling, vilket innebär att alla regenerativa odlingsinitiativ måste balansera mellan miljömässig och social hållbarhet inom ramen för en sund och hälsosam ekonomi.

Vår definition av regenerativ havsbaserad odling

Vi förstår regenerativ havsodling som odling av ätliga vattenlevande arter på ett sådant sätt att odlingen har en övergripande positiv nettopåverkan på de marina ekosystemen.

En ramme for regenerativ havsodling

Våra vänner på C-Faarer har sammanställt ett sammanhängande ramprogram för att hjälpa oss alla att bättre förstå vad som är kärnan i regenerativ havsodling. Här hittar du - bland andra spännande saker - en översikt över fördelarna med regenerativ havsodling och regenerativa metoder.

Läs mer och ladda ner hela dokumentet här