Regeneracinio vandenynų ūkininkavimo manifestas

1. Mes gaminame maistą

Pagrindinė mūsų užduotis – derinti vandenyse auginamo maisto gamybą su aktyviu jūrų aplinkos atkūrimu. Mūsų auginama jūrinė augalija ir augmenija pasitarnauja ekosistemoms: augimo metu vyksta maistinių medžiagų absorbcija, didėja biologinė įvairovė, „surišamas“ anglies dvideginis, mažėja kitos žmogaus daromos žalos poveikis aplinkai. Tačiau mums šis jūrinių kultūrų poveikis yra tiesiogiai susijęs su maisto auginimu bei daugybe kitų praktinių mūsų išaugintų derlių panaudojimo būdų.

2. Auginame ekosistemų sąlygomis

Mes vystome kultūras remdamiesi esamais ištekliais ir natūraliose jų augimo vietovėse. Nenaudojame trąšų, vaistinių preparatų ir jokių dirbtinių piktžolių ar kenkėjų kontrolės metodų. Be įrangos, reikalingos mūsų auginamiems gyviams bei augalams augti, nieko nekeičiame jūrinėje aplinkoje ir auginame išskirtinai tik vietines rūšis, kad palaikytume vietos genetinę įvairovę.

3. Auginame multitrofines kultūras

Siekiame tuo pačiu metu auginti keletą skirtingų, viena kitai naudą teikiančių rūšių. Multitrofinį auginimą matydami kaip idealų, siekiame kovoti su monokultūrų įsigalėjimu ir aktyviai prisidėti prie sveiko, didele biologine įvairove pasižyminčio vandenyno puoselėjimo. Mūsų praktikuojamas metodas didelę svarbą teikia įvairių rūšių ir trofinių lygmenų sąveikai, leidžia kurti tvaresnes ir atsparesnes jūrų ekosistemas.

4. Kovojame su klimato kaita

Mūsų pasirinktas ūkininkavimo prisideda prie maisto sistemų dekarbonizacijos, kadangi vartotojams suteikiame galimybę įsigyti aukštos kokybės, klimatui nekenksmingą produkciją. Siūlome alternatyvą – maisto produktus, kurių anglies dvideginio pėdsakas yra didelis, keisti regeneraciniais metodais užaugintais produktais, kurių poveikis daug mažesnis. Stengiamės užtikrinti, kad visos mūsų gamybos ciklo dalys būtų planuojamos siekiant kaip įmanoma sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir kuo daugiau produktų parduoti vietos kanalais.

5. Kuriame atsparius verslo modelius

Regeneracinį jūrinių kultūrų auginimą, kur tik įmanoma, deriname su kitomis pajamas generuojančiomis veiklomis, pavyzdžiui, mažo poveikio žvejyba, perdirbimu, sklaida, edukacijomis ir regeneraciniu turizmu. Tai mums leidžia kurti patikimesnius verslo modelius, didina vietos vertės kūrimą, užtikrinti vietos gyventojų užimtumą ir tuo pačiu – pakrančių bendruomenių ateitį.

6. Aktyviai dalyvaujame bendruomenių veikloje

Mums svarbus tvirtas ryšys su bendruomenėmis, supančiomis mūsų veiklas. Siekiame kaip įmanoma įsitvirtinti vietos rinkose, glaudžiai bendradarbiaujame su vietos gyventojais, verslu, mokyklomis bei pilietine visuomene, mokomės iš jų ir dalijamės žiniomis. Aktyviai bendraujame su bendruomenėmis, plečiame jų supratimą apie apie vandenynus ir jūras, požiūrį į regeneraciją vietovėse, kur tai dar nėra plačiai paplitę.

7. Mažiname, o ne didiname

Atsižvelgdami į jūrų ir vandenynų aplinką bei siekį užtikrinti vietos vertės kūrimą, skatiname steigti didelį kiekį nedidelių augimviečių, taip vengiant stambaus masto ūkininkavimo ir jo keliamo neigiamo poveikio vietinei aplinkai. Pasirinkę mažinti pačius ūkius, ekonominę vertę siekiame didinti tarpusavyje dalindamiesi infrastruktūra ir naudodami biomasę, kad sumažintume sąnaudas ir įsitvirtintume naujose rinkose.

8. Mes remiamės žiniomis

Supratimą apie jūrų aplinką ir jos išteklius grindžiame žiniomis ir moksliniais duomenų rinkimo ir sprendimų priėmimo metodais. Todėl mielai bendradarbiaujame su mokslo centrais, galinčiais mums padėti stebėti jūrų ir vandenynų aplinką, nuolat koreguoti savo kryptį ir priimti teisingus sprendimus. Dosniai dalijamės savo įžvalgomis, kad regeneracinis požiūris plačiau plistų vietos bendruomenėse ir visame pasaulyje, kurio dalimi esame, ir siekiame kurti sektiną pavyzdį.

cool-blue-future-ocean-underwater-01

Manifesto pagrindas

Manifesto pagrindas

Žmonių daromas visaapimantis poveikis, pavyzdžiui, maistinių medžiagų išleidimas į nuotekas, buveinių naikinimas, vandenynų rūgštėjimas ir pernelyg didelis laukinių žuvų išteklių eikvojimas, tęsiasi pernelyg ilgai. Ateitis priklauso jūrinės kilmės maisto gamybos derinimui su aktyviu nualintų vandenynų ekosistemų atkūrimu. Šios kryptys turi tapti atspirties tašku žmonijos, kaip neatsiejamų ir sudėtingų santykių susietai gamtos dalies, egzistencijai. Riba, kai pakako daryti kuo mažesnę įmanomą žalą, yra seniai peržengta. Reikia keisti pačią jūrinio maisto gamybos logiką. Neigiamas poveikis nebepriimtinas. Nulinio poveikio nebepakanka.

Mūsų vizija jūrinių maisto produktų gamybos ateičiai

Mes, mėlynieji bendruomeniniai sodai, jūrinių verslų kūrėjai, vietos verslai, universitetai, žvejai ir suinteresuotųjų šalių organizacijos, turime bendrą kryptį ir vienijančią ateities viziją – nors mūsų pagrindinė gamyba vyksta jūroje, jūrinei aplinkai visuomet turime atiduoti daugiau nei iš jos paimame. Atsižvelgdami į tai, suformulavome aštuonis transformacinius principus, tapsiančius pagrindu ateityje auginant jūrines kultūras ir nuimant jų derlių. Šie principai atitinka JT darnaus vystymosi tikslus, o tai reiškia, kad bet kokia regeneracinio auginimo iniciatyva turi būti suderinta su aplinkosauginiu ir socialiniu tvarumu, kartu atsižvelgiant į tvirtą ir sveiką ekonomiką.

Atkuriamojo vandenynų ūkininkavimo apibrėžimas

Regeneracinį vandenynų ūkininkavimą suprantame kaip valgomų vandens rūšių auginimą taip, kad ūkininkavimas teigiamai veiktų supančias jūrų ekosistemas.

Regeneracinio vandenynų ūkininkavimo sistema

Mūsų draugai iš „C-Faarer“ parengė nuoseklią sistemą, kuri padės mums visiems geriau suprasti, kas yra regeneracinio vandenynų ūkininkavimo esmė. Čia, be kitų įdomių dalykų, rasite regeneracinio vandenynų ūkininkavimo naudos ir regeneracinių metodų apžvalgą.

Skaitykite daugiau ir atsisiųskite visą dokumentą čia